Nota legal

INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.

Nom comercial


PREDECAT

Denominació Social


Prefabricats Decoratius Catalunya S.L.

Identificació fiscal


B65205221

Domicili Social


C/ La Pedrosa, 12-14 (Pol. Ind. La Pedrosa)

08783 Masquefa. Barcelona

Registre Mercantil de Barcelona


Inscripció al tom 41.555,

Secció General, Llibre 0, Foli 0011,

Full 388.572, inscripición 3ª

INFORMACIÓ LEGAL

Prefabricats Decoratius Catalunya S.L.  no es responsabilitza de la informació no elaborada per aquesta empresa o publicada sense el seu permís. Tampoc es fa responsable de la informació continguda en pàgines web alienes connectades directa o indirectament per enllaços.

Prefabricats Decoratius Catalunya S.L.  declina qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines i es reserva el dret d’actualitzar-los, eliminar-los, limitar o impedir l’accés quan ho consideri convenient.

Prefabricats Decoratius Catalunya S.L. no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es poguessin ocasionar per utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics. Tampoc es responsabilitza dels errors ocasionats per la utilització de navegadors amb versions no actualitzades.

Els preus i disponibilitat dels productes seran vàlids excepte error tipogràfic. La vigència dels preus, ofertes i promocions al web serà de 30 dies naturals a partir de la data de la publicació, llevat que s’indiqui un altre període de validesa en cada oferta o promoció.

L’accés i la navegació en aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels advertiments legals, condicions i termes d’utilització expressats en la present nota legal.

COPYRIGHT

Són propietat industrial exclusiva de Prefabricats Decoratius Catalunya S.L. els següents continguts d’aquesta web:

Els textos, imatges, animacions i dissenys.

Els models, esquemes i dibuixos industrials.

Les marques, logotips i altres signes distintius (Llei Orgànica 17/2001, de 7 de desembre de 2001, de normes reguladores de marques. BOE núm. 294)

Les patents i models d’utilitat (Llei Orgànica 11/1986, de 20 de març, que regula el règim jurídic de patents d’invencions i models d’utilitat. BOE núm. 73)

No es permet la còpia, cessió, reproducció, distribució, comunicació, emmagatzematge o qualsevol altra activitat, ja sigui total o parcial, que es pugui fer amb la informació d’aquesta pàgines web, sense l’autorització prèvia de Prefabricats Decoratius Catalunya S.L.

El titular exercirà totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)

A continuació s’exposa la informació detallada sobre la política de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal de Prefabricats Decoratius Catalunya S.L. en compliment del que disposa l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Dades del responsable del tractament i de contacte de DPO

Identitat: Prefabricats Decoratius Catalunya S.L.

CIF: B65205221

Adreça: C/ La Pedrosa, 12-14 (Pol. Ind. La Pedrosa). 8783 Masquefa. Barcelona

Telèfon: 937727707

E-mail: info@predecat.com

Dades de contactes del Responsable de Protecció de Dades: rgpd@predecat.com

Deure d’informació i consentiment

Mitjançant l’acceptació de la present Política de confidencialitat i protecció de dades, l’afectat queda informat i presta el seu consentiment lliure, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de qualsevol mitjà (pàgina web, correu electrònic, formularis, acceptacions de serveis, propostes, i/o qualsevol altre document) siguin incorporades a les bases de dades de Prefabricats Decoratius Catalunya S.L., per a la correcta prestació dels serveis de venda de prefabricats de formigó, muntatges, instal·lacions i rehabilitacions en matèria de compliment normatiu contractats o sol·licitats pel mateix.

La prestació d’aquests serveis inclou necessàriament la comunicació, per part de Prefabricats Decoratius Catalunya S.L., a les persones interessades i de contacte dels seus clients, d’informació relativa a novetats, ofertes, promocions, productes, esdeveniments i altres informacions del teu interès.

Finalitats del tractament

Prefabricats Decoratius Catalunya S.L. tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les següents finalitats:

Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis que ens formulin les persones interessades.

Enviar-li comunicacions sobre novetats, ofertes, promocions, productes, esdeveniments i altres informacions del seu interès. Les persones interessades podran donar-se de baixa d’aquestes comunicacions mitjançant l’enllaç al peu de pàgina de cada comunicació o bé enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: baixa@predecat.com

Gestionar els Currículum Vitae (CV) aportats pels candidats a través de qualsevol de la forma de contacte que es posen a disposició de l’usuari a través d’aquesta pàgina web amb la finalitat de participar en els processos de selecció i reclutament de Prefabricats Decoratius Catalunya S.L.

Per al bon fi i desenvolupament de la seva atenció i gestió de les finalitats anteriors, el titular consent el tractament de les seves dades per als fins anteriors, tot això sota el més estricte compliment de la normativa de protecció de dades i la política que li estem detallant.

Conservació de les dades

Prefabricats Decoratius Catalunya S.L. garanteix la conservació de les dades de caràcter personal que es recullen segons les condicions confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades per a protegir-les de terceres persones que no gaudeixin del seu consentiment exprés.

Els criteris de conservació s’estableixen en funció del tipus de dades facilitades:

Prestació de serveis en matèria de compliment normatiu: Les dades de caràcter personal aportades pel client, incloses les de les persones de contacte i el seu personal, seran conservades durant el temps que estiguin vigents els serveis contractats en qualsevol de les seves modalitats (venda de prefabricats de formigó, muntatges, instal·lacions i rehabilitacions). En finalitzar la vigència dels serveis contractats, les dades de caràcter personal seran conservats per Prefabricats Decoratius Catalunya S.L. en els supòsits que es puguin derivar responsabilitats amb el Client, o en compliment d’altres marcs normatius que li siguin d’aplicació a Prefabricats Decoratius Catalunya S.L. o d’una norma amb rang de llei que exigeixi a la conservació d’aquests. Les dades de caràcter personal es mantindran de manera que permetin la identificació i l’exercici dels Drets dels afectats i, sota les mesures tècniques jurídiques, i organitzatives que siguin necessàries per garantir la confidencialitat i integritat d’aquests.

Gestió Curriculum Vitae: Prefabricats Decoratius Catalunya S.L. podrà conservar el seu Currículum Vitae pel termini màxim d’un any, conclòs el termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.

La resta de les dades i informació aportada per l’usuari per qualsevol mesurat, serà conservades durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per a la qual van ser recollides.

Legitimació

La base legal que habilita Prefabricats Decoratius Catalunya S.L. per poder tractar les dades de caràcter personal, dels usuaris, clients, clients potencials en virtut dels següents títols:

El consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis, així com per a l’enviament de comunicacions sobre novetats, ofertes, promocions, productes, esdeveniments i altres informacions del seu interès

El Consentiment prestat pels Candidats a lloc de treball amb fins de selecció i reclutament

El compromís de confidencialitat i document de qualsevol acceptació de serveis en matèria de compliment normatiu signat amb Prefabricats Decoratius Catalunya S.L.

L’interès Legítim de Prefabricats Decoratius Catalunya S.L. per remetre-li comunicacions informatives, comercials i/o ofertes promocionals relacionades amb l’activitat de l’entitat i els serveis/productes contractats a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà.

Destinataris

No es cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal. Tampoc es realitzen transferències internacionals dades a tercers països.

Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors.

Les categories de dades de caràcter personal que ens proporcionen els nostres col·laboradors són les següents:

Dades d’identificació

Adreces postals o electròniques.

Dades facilitades i/o consentits pels propis interessats relacionats i necessaris per a la gestió i realització del servei/producte sol·licitat.

Prefabricats Decoratius Catalunya S.L. presumeix que les dades introduïdes per vostè són correctes, exactes i veraces, en cas contrari vostè serà el responsable de la inexactitud de les mateixes.

Drets

En qualsevol moment vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició/revocació, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si a Prefabricats Decoratius Catalunya S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Prefabricats Decoratius Catalunya S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Aquests drets podran ser exercitats a través dirigint la seva petició a l’adreça postal Predecat, al carrer La Pedrosa nº 12-14 (Pol. Ind. La Pedrosa) 08783 Masquefa (Barcelona) o bé a través de correu electrònic rgpd@predecat.com, indicant clarament en l’assumpte: Tutela de Drets RGPD i adjuntant en ambdós casos còpia del seu DNI.

Actualitzacions i modificacions

Prefabricats Decoratius Catalunya S.L. es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades quan sigui necessari per al correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al web.

Atenció i suport

Les persones interessades podran comunicar a Prefabricats Decoratius Catalunya S.L. qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política en la següent adreça rgpd@predecat.com

POLÍTICA DE COOKIES

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d’usuari. La navegació suposa que està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les esmentades cookies i l’acceptació de la nostra política de cookies.

Una cookie és un petit fitxer de text que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que el web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Les cookies solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuari, etc. L’objectiu de la cookie és adaptar el contingut del web al seu perfil i necessitats, sense cookies els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien minvats notablement. Si desitja consultar més informació sobre què són les cookies, què s’emmagatzemen, com eliminar-les, desactivar-les, etc., pot dirigir-se a aquest enllaç.

COOKIES UTILITZADES

Seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades procedim a detallar l’ús de cookies que fa aquesta web per tal d’informar-lo amb la màxima exactitud possible.

Aquest lloc web utilitza les galetes següents cookies propies:

Cookies de sessió, per garantir que els usuaris que escriguin comentaris al blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D’aquesta manera es combat el correu brossa.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies de tercers:

Google Analytics: Emmagatzema cookies per poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d’aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d’informació sobre vostè per Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer comunicant directament amb Google.

Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies cookies per clicar en botons del tipus M’agrada o Compartir.

DESACTIVACIÓ DE COOKIES

En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de galetes d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de forma diferent en funció del navegador que estigui usant. Aquí li deixem una guia ràpida per als navegadors més populars.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubti en comunicar-se amb nosaltres a través de la secció de contacte.

NOTES SOBRE COOKIES

Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.

Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les galetes i des d’aquest lloc d’efectuar el seu dret a eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels esmentats navegadors.

En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació de les mateixes.

En el cas de les galetes de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les galetes en els servidors als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en què sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google no guarda la seva adreça IP. Google Inc és una companyia adherida a l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d’acord amb la normativa europea. Podeu consultar informació detallada referent a això en aquest enllaç. Si desitja informació sobre l’ús que Google dóna a les cookies li adjuntem aquest altre enllaç.